App.t: Zaměstnanost mladých v oblasti podnikání

V nelehké době ekonomické a finanční krize převzala Evropská unie významnou úlohu v boji proti rostoucí míře nezaměstnanosti a ve snaze se vrátit do fáze ekonomického růstu. Nezaměstnanost mladých v Evropě je v porovnáním s ostatními věkovými skupinami obecně jednou z nejvyšších. Závěrečná zpráva Evropské unie z roku 2009 uvádí, že existuje stále velký počet absolventů, kteří opouští školu bez praxe a požadované kvalifikace pro vstup na trh práce. Právě pro tuto skupinu lidí je vhodnou příležitostí vlastní podnikání a startup projekty. Navzdory možnostem, které startupy nabízí, bylo zjištěno, že během prvních 5 let podnikání hrozí až 50% riziko neúspěchu. Odborný a dobře fungující systém přípravy odborného vzdělávání může pomoci se včas vypořádat s varovnými signály začínajících startupů a zvýšit jejich konkurenceschopnost v podmínkách ekonomické recese. Univerzita ve Wolverhamptonu, UK, se právě nyní tímto problémem zabývá v rámci projektu App.t financovaným z prostředků EU.

Konsorcium App.t je složeno z 5 evropských partnerských organizací vedenými Universitou ve Wolverhamptonu ve Velké Británii. Cílem této spolupráce je vytvoření aplikace podporující cílovou skupinu, čili nezaměstnané mladé lidi a lektory. V rámci projektu vznikne interaktivní vzdělávací program zaměřený na rozvoj dovedností a návod na zakládání startupů fungujících na principu sociálního podnikání.

Projekt App.t je financován z programu Erasmus +, klíčové akce 2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Českou republiku v projektu zastupuje společnost FM Consulting s.r.o.

V březnu 2015 se konal projektový kick-off meeting vedený universitou ve Wolverhamptonu, jehož cílem bylo setkání partnerů a diskuze nad plánovanými činnostmi. Další mezinárodní setkání projektu App.t se bude konat v červnu 2016 v Praze. V současnosti probíhá výzkum a identifikace prostředí v jednotlivých zemích včetně hledání úspěšných řešení pro začínající podnikatele. Výsledky tohoto výzkumu pak budou sloužit k vytvoření aplikace a dalších vzdělávacích materiálů. V případě zájmu veřejnosti je možné se během realizace projektu zapojit do testování produktů.

V případě zájmu se obracejte na jednatele společnosti FM Consulting s.r.o., na pana Mgr. Martina Synkuleho, MA na  adrese: martin.synkule@fmconsulting.cz.

Více informací naleznete zde.

————————————————————————————————————————————

Kick-off meeting – zahajovací setkání (Wolverhampton, Spojené království, 3. a 4. března 2015

Setkání bylo určeno především pro navázání osobních kontaktů s partnery, kteří spolu navzájem doposud nespolupracovali. Zástupci z Univerzity ve Wolverhamptonu účastníkům zprostředkovali detailní informace o řízení projektu, o zajištění kvality a poskytli souhrn informací o projektu. Partneři měli možnost během brainstormingových aktivit diskutovat očekávání a funkce aplikace. Výsledné nápady byly zkonzultovány s technickou podporou Wolverhamptonské univerzity, která je zodpovědná za vývoj aplikace a dokáže tak posoudit, zda dané návrhy odpovídají časovým možnostem a kompetencím projektu.

Picture-1-bright app.t————————————————————————————————————————————

Partnerské setkání (Praha, Česká republika, duben 2016)

Během setkání v Praze, které proběhlo v půli projektu, se shrnuly dosavadní výsledky projeku a diskutovalo se o dalším průběhu. Tedy o finální podobě obsahu aplikace, o následné pilotáži, o příručkách pro uživatele a lektory apod.

app.tpraga

————————————————————————————————————————————

Proběhla první pilotáž projektu App.t

FMC zorganizovala pilotáž – testování aktuální verze aplikace. Mezi účastníky byli lektoři dalšího vzdělávání, kteří nám poskytli cennou zpětnou vazbu. Během další fáze projektu je naplánováno další testování většího rozsahu, tentokrát přímo s cílovou skupinou – s nezaměstnanými osobami, kteří se na trhu práce setkávají s překážkami díky své sociální situaci či zdravotnímu omezení. IMG_0004

————————————————————————————————————————————

Druhá pilotáž projektu App.t s lektory 

V rámci projektu App.t jsme připravili pilotážní akci s lektory, kde jsme představili poslední verzi naší mobilní vzdělávací aplikace určené pro mladé nezaměstnané lidi, sloužící pro rozvoj znalostí a dovedností z oblasit sociálního podnikání. S lektory jsme poté diskutovali o tom, jak aplikaci vylepšit a jakým směrem by se projekt mohl ubíhat.

IMG_0399

————————————————————————————————————————————

Dokumenty ke stažení

1. tisková zpráva: App.t _TZ_1

Leták App.t: Appt leaflet CJ

Newsletter: Newsletter 1 EN_preklad

8DtnNcIq    EU_flag-Erasmus__vect_POS