BELLE (Better and easier acces to lifelong learning in Europe)

Podle Nové agendy dovedností pro Evropu (2016) má zhruba 70 milionů Evropanů nedostatečné dovednosti ve čtení, psaném projevu, v oblasti numeriky a digitální gramotnosti, což pro ně vytváří riziko nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyčlenění. Z tohoto důvodu je nutné podporovat vzdělávání dospělých  ve všech oblastech vzhledem k tomu, že je to klíčová kompetence  pro osobní rozvoj, aktivní občanství a sociální začlenění, pro získání nových dovedností a pro naplnění poptávky po lidském kapitálu na trhu práce.

Zpráva Vzdělávání a školení dospělých Euridice navíc zdůrazňuje, že počty dospělých zahrnutých v celoživotním vzdělávání jsou alarmující, zejména v Bulharsku, Chorvatsku, Litvě, atd.

Podle zprávy o sledování odborné přípravy a vzdělávání v roce 2015 byl zjištěn nedostatek konkrétních měřitelných závazků členských států EU v dokumentech jejich politik, týkajících se celkové míry vzdělávání dospělých, která v posledních letech stagnuje.

Všechny tyto varovné signály byly zjištěny na základě předběžného sekundárního výzkumu, vytvořeného organizacemi působícími v tomto oboru, které hodlají přinést inovativní řešení ke zlepšení aktuální problematické situace.

Projekt BELLE (Better and easier access to lifelong learning in Europe) vznikl za účelem reakce na výše zmíněné problémy, s cílem ulehčit přístup k možnostem celoživotního vzdělávání pro dospělé. Projekt navrhuje  zpracování vzdělávacích materiálů a nástrojů, které budou podporovat účast jednotlivců na školeních a vzdělávacích procesech, ve smyslu získávání dovedností a integrace nebo zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Projekt bude také usilovat o posílení profilů profesionálů, kteří se v tomto sektoru pohybují, zvýšením kvality vzdělávací nabídky a přínosu kvalitnějších vzdělávacích příležitostí vztahujících se k potřebám jednotlivců.

Hlavní cíle projektu zahrnují:

 • Stanovení potřeb jednotlivců, které se budou týkat poskytování kvalitní odborné přípravy, v jednotlivých zemích
 • Vytvoření jednotných kritérií pro odbornou přípravu a vzdělávání pro dospělé
 • Posílení vzájemné spolupráce mezi subjekty pohybujícími se v této oblasti, vytvoření partnerství mezi sektory, zaměřené na podporu dalšího udržitelného rozvoje v oblasti celoživotního vzdělávání v Evropě
 • Zvýšení povědomí o celoživotním vzdělávání mezi různými cílovými skupinami na lokální i mezinárodní úrovni
 • Vytvoření online vzdělávací platformy obsahující kvalitní nabídku odborné přípravy pro dospělé v podmínkách standardizovaných modulů programů, přeložených do sedmi evropských jazyků, s cílem usnadnit přístup k celoživotnímu vzdělávání pro větší množství jednotlivců z více zemí
 • Vytvoření komunity mezi profesionály ve vzdělávání dospělých, s cílem výměny dobré praxe, nástrojů a informací, a v tomto směru podpora kooperace mezi vzděláváním, odbornou přípravou a oblastí mladých lidí

 

Návrh projektu je v souladu s prioritami Erasmus+ programu v oblasti vzdělávání dospělých, týkající se zlepšení a rozšíření nabídky kvalitních vzdělávacích příležitostí v souladu s potřebami jednotlivců, stejně tak jako s prioritami horizontálního sektoru pro dosažení relevantních a kvalitních dovedností a kompetencí. Projekt navíc koresponduje se specifickým záměry pro tuto akci, spojených se zvýšením  úrovně klíčových kompetencí a dovedností, se speciálním důrazem na jejich významnost na trhu práce a přínos soudržné společnosti.

Díky spolupráci napříč sektory, iniciované těmito partnerstvími, projekt podporuje celoživotní vzdělávání a posiluje kvalitu a internacionalizaci vzdělávání a vzdělávacích institucí, zejména pomocí kooperace mezi poskytovateli odborné přípravy a vzdělávání, a ostatními zainteresovanými subjekty

 

Partneři projektu:

 • Association Mundus – Un mundo a tus pies (Španělsko) – vedoucí partner
 • FM Consulting s.r.o. (Česká republika)
 • „Horizont ProConsult“ EOOD (Bulharsko)
 • Visoka poslovna skola PAR (Chorvatsko)
 • MINE VAGANTI NGO (Itálie)
 • Veseligas attistibas skola (Lotyšsko)